Tuesday, 28 July 2015

Masa Pemetik Android (Android Time Picker)

fanxtea.blogspot.com

Masa Pemetik Android (Android Time Picker)

By Fanxtea | 1 Januari 2015Di dalam android, kita boleh menggunakan kelas "android.widget.TimePicker" untuk menggunakan komponen masa pemetik untuk memilih jam dan minit.

Di dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk menggunakan masa pemetik via "android.widget.TimePicker" dalam page semasa dan juga didalam kotak dialog via "android.app.TimePickerDialog". Tambahan, saya juga akan menunjukkan bagaimana untuk menentukan jam dan minit dalam komponen masa pemetik.

 1. Masa Pemetik (TimePicker)
 2. Buka fail "res/layout/activity_main.xml" dan tambah masa pemetik, label dan butang untuk demo.

  Fail : res/layout/activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > <Button android:id="@+id/btnChangeTime" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Change Time" /> <TextView android:id="@+id/lblTime" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Current Time (H:M): " android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> <TextView android:id="@+id/tvTime" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> <TimePicker android:id="@+id/timePicker1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" /> </LinearLayout>


 3. Kod

 4. Fail : MainActivity.java

  package com.fanxtea.helloworld; import java.util.Calendar; import android.app.Activity; import android.app.Dialog; import android.app.TimePickerDialog; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.widget.TimePicker; public class MainActivity extends Activity { private TextView tvDisplayTime; private TimePicker timePicker1; private Button btnChangeTime; private int hour; private int minute; static final int TIME_DIALOG_ID = 999; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); setCurrentTimeOnView(); addListenerOnButton(); } // display current time public void setCurrentTimeOnView() { tvDisplayTime = (TextView) findViewById(R.id.tvTime); timePicker1 = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1); final Calendar c = Calendar.getInstance(); hour = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); minute = c.get(Calendar.MINUTE); // set current time into textview tvDisplayTime.setText( new StringBuilder().append(pad(hour)) .append(":").append(pad(minute))); // set current time into timepicker timePicker1.setCurrentHour(hour); timePicker1.setCurrentMinute(minute); } public void addListenerOnButton() { btnChangeTime = (Button) findViewById(R.id.btnChangeTime); btnChangeTime.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { showDialog(TIME_DIALOG_ID); } }); } @Override protected Dialog onCreateDialog(int id) { switch (id) { case TIME_DIALOG_ID: // set time picker as current time return new TimePickerDialog(this, timePickerListener, hour, minute,false); } return null; } private TimePickerDialog.OnTimeSetListener timePickerListener = new TimePickerDialog.OnTimeSetListener() { public void onTimeSet(TimePicker view, int selectedHour, int selectedMinute) { hour = selectedHour; minute = selectedMinute; // set current time into textview tvDisplayTime.setText( new StringBuilder().append(pad(hour)) .append(":").append(pad(minute))); // set current time into timepicker timePicker1.setCurrentHour(hour); timePicker1.setCurrentMinute(minute); } }; private static String pad(int c) { if (c >= 10) return String.valueOf(c); else return "0" + String.valueOf(c); } }


 5. Demo
 6. Run aplikasi.

  Default akan memaparkan masa semasa berdasarkan peranti.

  Klik butang "Change Time" dan popup akan muncul. Set masa kemudian klik butang "Set".

  Masa pada time picker dan text box akan berubah mengikut masa yang ditetapkan.