Thursday, 10 September 2015

Select Queries

Select Queries

By Fanxtea | 1 Januari 2015Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana user menggunakan select queries untuk memaparkan senarai data yang telah dimasukkan ke dalam pangkalan data. Tutorial ini adalah sambungan daripada tutorial sebelom ini iaitu tutorial insert queries.

 1. Android Layout
 2. Buka fail res/layout/activity_main.xml, tambah satu senarai, satu butang dan dua komponen Edit Text, satu untuk nama dan satu lagi alamat, untuk disimpan ke dalam pangkalan data.

  Fail: res/layout/activity_main.xml

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:orientation="vertical" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Name" android:id="@+id/textViewName" /> <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/editTextName" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Address" android:id="@+id/textViewAddress" /> <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/editTextAddress" /> <Button style="?android:attr/buttonStyleSmall" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Add" android:id="@+id/btnAdd" /> <ListView android:id="@+id/list" android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="match_parent"> </LinearLayout>

 3. Contact class
 4. Fail : Contact.java

  package com.fanxtea.helloworld; public class Contact { //private variables int _id; String _name; String _address; // Empty constructor public Contact(){ } // constructor public Contact(int id, String name, String _address){ this._id = id; this._name = name; this._address = _address; } // constructor public Contact(String name, String _address){ this._name = name; this._address = _address; } // getting ID public int getID(){ return this._id; } // setting id public void setID(int id){ this._id = id; } // getting name public String getName(){ return this._name; } // setting name public void setName(String name){ this._name = name; } // getting phone number public String getAddress(){ return this._address; } // setting phone number public void setAddress(String _address){ this._address = _address; } }

 5. Kod
 6. Fail: MainActivity.java

  package com.fanxtea.helloworld; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.database.Cursor; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.os.Bundle; import android.util.Log; import android.view.MenuItem; import android.view.View; import android.widget.AdapterView; import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; import android.widget.ArrayAdapter; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.ListView; import android.widget.Toast; public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener { private EditText editTextName; private EditText editTextAdd; private Button btnAdd; private String idName; private ArrayAdapter adapter; private ListView listView ; private SQLiteDatabase db; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); createDatabase(); editTextName = (EditText) findViewById(R.id.editTextName); editTextAdd = (EditText) findViewById(R.id.editTextAddress); btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd); listView = (ListView) findViewById(R.id.list); btnAdd.setOnClickListener(this); List contact = this.getAllContacts(); List your_array_list = new ArrayList(); for (Contact cn : contact) { String log = "Id: "+cn.getID()+" ,Name: " + cn.getName() + " ,Address: " + cn.getAddress(); // Writing Contacts to log Log.d("Name: ", log); your_array_list.add(cn.getID()+") "+cn.getName()+"\n---\n"+cn.getAddress()); } adapter = new ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, your_array_list); listView.setAdapter(adapter); adapter.notifyDataSetChanged(); } protected void createDatabase(){ db=openOrCreateDatabase("PersonDB.db", Context.MODE_PRIVATE, null); db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS persons(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, name VARCHAR,address VARCHAR);"); } protected void insertIntoDB(){ String name = editTextName.getText().toString().trim(); String add = editTextAdd.getText().toString().trim(); if(name.equals("") || add.equals("")){ Toast.makeText(getApplicationContext(),"Please fill all fields", Toast.LENGTH_LONG).show(); return; } String query = "INSERT INTO persons (name,address) VALUES('"+name+"', '"+add+"');"; db.execSQL(query); Toast.makeText(getApplicationContext(),"Saved Successfully", Toast.LENGTH_LONG).show(); } protected List getAllContacts() { List contactList = new ArrayList(); // Select All Query String selectQuery = "SELECT * FROM persons"; Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null); // looping through all rows and adding to list if (cursor.moveToFirst()) { do { Contact contact = new Contact(); contact.setID(Integer.parseInt(cursor.getString(0))); contact.setName(cursor.getString(1)); contact.setAddress(cursor.getString(2)); // Adding contact to list contactList.add(contact); } while (cursor.moveToNext()); } // return contact list return contactList; } @Override public void onClick(View v) { if(v == btnAdd){ insertIntoDB();finish(); startActivity(getIntent()); } } }

 7. Demo
 8. Run aplikasi.

  Sila masukkan nama dan alamat.

  Data telah disimpan.